Thematische Informatie
Bijzondere regels voor de beoordeling van Thematische inzendingen
op FIP-tentoonstellingen (SREV)

Onderstaande tekst is een vertaling van Koenraad Bracke gebaseerd op reglementen uitgevaardigd door de FIP. De originele Engelse tekst is te vinden op de FIP website.

Artikel 1 Tentoonstellingen met wedstrijdkarakter

Deze bijzondere regels zijn - met betrekking tot thematische inzendingen -  ontwikkeld in over­eenstemming met artikel 1.4 van de Algemene Regels van de FIP voor de beoordeling van inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP-tentoonstellingen (GREV) als aanvulling op de in de GREV gegeven grondbeginselen. 

Zij worden nader verklaard in de Richtlijnen bij deze Bijzondere Regels.

Artikel 2  Inzendingen in de wedstrijdklasse

Een thematische inzending ontwikkelt een thema in overeenstemming met een plan, zoals gedefinieerd in 3.2.1, en toont door middel van de gekozen stukken thematische en filatelistische kennis. Deze kennis zou moeten resulteren in de best mogelijke selectie en rangschikking van het materiaal en in de juistheid van de relevante thematische en filatelistische tekst.

Artikel 3 Principes over de opbouw van een inzending voor een tentoonstelling

3.1 Geschikt filatelistisch materiaal

3.1.1 Een thematische inzending maakt gebruik van zoveel mogelijk uiteenlopend postaal filatelistisch materiaal (zie art. 3.2 van de GREV).

3.1.2. Ieder stuk moet in verband staan met het gekozen thema en zijn thematische informatie op de helderste en meest effectieve manier tonen.

3.2 Thematische behandeling

De behandeling van een thematische inzending omvat de structuur van het werkstuk (titel en plan) en de uitwerking van ieder onderdeel van die structuur (ontwikkeling).

3.2.1. Titel en Plan

De titel met een eventuele subtitel bepaalt de reikwijdte van de inzending.

Het plan bepaalt de structuur van de inzending en zijn onderverdelingen. Het omvat alle belangrijke aspecten die voor de titel relevant zijn. Het moet geheel volgens thematische criteria gestructureerd  zijn. De volgorde van de hoofdindeling met zijn onderverdelingen moet meer de ontwikkeling van het plan duidelijk maken, dan dat het een opsomming is van de belangrijkste aspecten.

De titel en het plan moeten getoond worden op een blad aan het begin van de inzending en geschre­ven zijn in een van de officiële FIP-talen.

3.2.2 Ontwikkeling

De ontwikkeling betekent de uitwerking van het thema in de diepte en is er op gericht om het materiaal in volledige overeenstemming met het plan te ordenen.

Bij de uitwerking wordt alleen de thematische informatie gebruikt die door de post geautoriseerd is en waarbij gebruik kan worden gemaakt van :
  -   het doel van uitgifte of gebruik van het stuk
  -  de hoofd- en nevenkenmerken van de afbeelding van het stuk
  -  andere postale kenmerken.

Een dergelijke uitwerking vereist:
  -  een grondige kennis van het gekozen thema
  -  een hoge graad van filatelistische kennis
  -  een thematische tekst om de nodige thematische verbindingen te leggen en om, wanneer dat nodig is, thematische details
      te verschaffen.

3.2.3. Vernieuwing

Vernieuwing wordt getoond door:
  -  de introductie van nieuwe thema´s, of
  -  de nieuwe aspecten van een gevestigd of bekend thema of
  -  de nieuwe benaderingen van bekende thema´s of
  -  de nieuwe toepassing van materiaal

Vernieuwing kan betrekking hebben op alle bestanddelen van Behandeling.

3.3 Geschiktheid van Filatelistisch Materiaal

Wanneer het verband tussen het filatelistische materiaal en het thema niet zonder meer blijkt, moet dit duidelijk worden aangegeven.

Artikel 4 Criteria voor de beoordeling

De algemene criteria zoals beschreven in art. 4 van de GREV, zijn van toepassing met inachtneming van de bijzonderheden van de thematische klasse.

4.1 Thematische behandeling

De behandeling zal beoordeeld worden volgens de titel en het plan, de ontwikkeling en de vernieuwing die de inzending laat zien.

4.1.1 Bij de beoordeling van titel en plan wordt rekening gehouden met:
  -  de overeenstemming tussen plan en titel
  -  de aanwezigheid van een planpagina
  -  de geschiktheid van de planpagina
  -  de juiste, logische en evenwichtige structuur (verdelingen en onderverdelingen)
  -  het aanwezig zijn van alle belangrijke aspecten die nodig zijn om het thema te ontwikkelen

4.1.2 Bij de beoordeling van de ontwikkeling wordt rekening gehouden met:
  -   de juiste samenstelling en ordening van de stukken in overeenstemming met het plan
  -   het verband tussen de stukken en de thematische tekst
  -   het zich verdiept hebben, wat blijkt uit verbanden, dwarsverbindingen, vertakkingen, oorzaken en gevolgen
  -   het evenwicht, door aan ieder thematisch onderdeel het gewicht te geven dat overeenkomt met zijn belang binnen het thema
  -   de uitwerking van alle aspecten van het plan

4.1.3 Vernieuwing wordt beoordeeld overeenkomstig art. 3.2.3

4.2 Kennis, persoonlijke studie en onderzoek

Het criterium voor Kennis, Persoonlijke Studie en Onderzoek vereist de beoordeling van de thematische en filatelistische aspecten van de inzending.

4.2.1 Thematische kennis en de daarmee verband houdende Persoonlijke Studie en Onderzoek worden beoordeeld door het in beschouwing nemen van:
  -   de geschiktheid, het kort maar krachtig zijn en de juistheid van de thematische tekst.
  -   het juiste thematische gebruik van het materiaal
  -   de aanwezigheid van nieuwe thematische vondsten voor het thema.

4.2.2 Filatelistische Kennis, Persoonlijke Studie en Onderzoek worden beoordeeld door het in beschouwing nemen van:
  -   de volledige overeenstemming met de regels van de postale filatelie
  -   de aanwezigheid van een zo breed mogelijk spectrum van postaal filatelistisch materiaal en het evenwichtige gebruik van dit materiaal
  -   de geschiktheid van postale stukken
  -   de geschiktheid en de juistheid van de filatelistische tekst, als deze vereist is
  -   de aanwezigheid van filatelistische studies en het daarmee verband houdende deskundige gebruik van belangrijk filatelistisch materiaal.

4.3 Kwaliteit en Zeldzaamheid

De criteria Kwaliteit en Zeldzaamheid vereisen een beoordeling van de kwaliteit van het tentoongestelde materiaal, in vergelijking met de standaard van het materiaal dat bestaat voor het gekozen gebied, de zeldzaamheid en de moeilijkheidsgraad om het geselecteerde materiaal te verkrijgen.

4.4 Presentatie

Het criterium Presentatie vereist een beoordeling van de duidelijkheid van het tentoongestelde, zowel van de tekst als van het esthetische evenwicht van de gehele inzending.

Artikel 5 Jurering van inzendingen

5.1 Thematische inzendingen zullen gejureerd worden door de erkende specialisten op de van toepassing zijnde gebieden en in overeenstemming met hoofdstuk V, art. 31 t/m 46 van de GREX (zie GREV, art. 5.1).

5.2 Voor thematische inzendingen wordt de volgende puntenverdeling aangehouden om tot een evenwichtige beoordeling te komen (zie GREV, art. 5.3)

Behandeling
Titel en plan
Ontwikkeling
Vernieuwing
35
15
15
5
Kennis, Persoonlijke studie en Onderzoek
Thematisch
Filatelistisch
30
15
15

Kwaliteit en Zeldzaamheid
Kwaliteit
Zeldzaamheid

30
10
20

Presentatie 5
Totaal 100

Artikel 6 Slotbepalingen

6.1 In het geval van tegenstrijdigheden op grond van vertaling, is de Engelse tekst bindend.

6.2 De Bijzondere Regels van de FIP voor de beoordeling van thematische inzendingen zijn vastgesteld op het 66ste congres op 14 oktober 2000 in Madrid. Zij gaan in onmiddellijk na sluiting van het congres.

terug naar boven