ALGEMENE VERGADERING

Zaterdag  20 november 2004  te 14u.30

1800 VILVOORDE

Mevrouw, Mijnheer, Geachte leden,

Het bestuur van THEMAPHILA heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de Algemene Vergadering te Vilvoorde  op zaterdag  20 november 2004.  De vergadering vindt plaats tijdens de Voorverkoop “Kerstmis & Nieuwjaar” (gemeenschappelijke uitgifte met Duitsland), ingericht door de Vilvoordse Postzegelclub die doorgaat in Koninklijk Atheneum, Leopoldstraat 22/3, 1800 Vilvoorde (ingang langs de schoolparking in de Van Helmontstraat 6)

De Algemene Vergadering vangt aan om 14.30 u.

AGENDA:

-     Ontvangst

-     Verwelkoming door de voorzitter.

-     Herdenking van de overledenen

-     Verslag van de secretaris.

-     Verslag van de penningmeester werkjaar 2004.  Begroting 2005

-     Nazicht der rekeningen door de commissarissen.

-     Vaststellen van de lidmaatschapsbijdrage voor 2005

-     Verkiezing van het nieuwe bestuur. 

Teneinde het systeem van de tweejaarlijkse afwisseling te kunnen voortzetten stellen Guy Van Haelewijn, Martin Rumen, Bart Samyn en Jürgen Collage hun bestuursmandaat ter beschikking. De uittredende kandidaten (voorzitterschap en bestuur) kunnen zich herverkiesbaar stellen. Zowel zij als nieuwe kandidaten worden verzocht hun kandidatuur in te dienen bij de secretaris ten laatste op 8 november 2004.

-     Pauze. De bestuursleden zonderen zich af en verdelen de taken.

-     Toespraak door de nieuwe voorzitter en voorstelling van de bestuursleden

-     Evaluatie werking THEMAPHILA gedurende 2004

-     Kerngroepen : verslag, evaluatie, plannen voor 2005

-     Vooruitzichten 2005 en komende jaren.

-     Viering 40-jarig bestaan Themaphila

-    Samenwerking en uitwisseling onder Kerngroepen

-    Themagroepen

-    Jaarlijkse contactdag THEMAPHILA-NVTF

-    Dag van de Postzegel

-    Aanwezigheid van THEMAPHILA op filatelistische manifestaties

-    Algemene Vergadering 2005. Welke kerngroep is kandidaat ?

-    Varia : vragen, voorstellen en opmerkingen worden liefst vooraf schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld.

De jaarlijks gehouden Algemene Vergadering is voor elke vereniging een belangrijke gebeurtenis.  Het biedt de aangesloten leden de gelegenheid om hun belangstelling voor hun vereniging te tonen door aanwezig te zijn en te participeren. Het bestuur rekent er ten stelligste op U te mogen begroeten.