ALGEMENE VERGADERING

Zaterdag† 18 oktober 2008 †om 14u.30.
Zaal ISO, Sint-Jorisstraat 60, 8870 IZEGEM

Mevrouw, Mijnheer, Geachte leden,

Het bestuur van THEMAPHILA heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de Algemene Vergadering die plaats heeft te Izegem (West-Vlaanderen) op zaterdag 18 oktober 2008.
De vergadering vindt plaats tijdens de voorverkoop met bijzondere afstempeling "Einde WO I / Musea / BelgiŽ-Kongo" die doorgaat in Zaal ISO, Sint-Jorisstraat 60 te Izegem (10-16u.30).

De Algemene Vergadering vangt aan om 14u.30

AGENDA:

 • Verwelkoming door de voorzitter.
 • Herdenking van de overledene
 • Verslag van de secretaris.
 • Verslag van de penningmeester werkjaar 2008. Begroting 2009
 • Nazicht der rekeningen door de commissarissen.
 • Vaststellen van de lidmaatschapsbijdrage voor 2010
 • Verkiezing van de voorzitter. Het 2-jarig mandaat van Koenraad Bracke loopt ten einde.
 • Verkiezing van het nieuwe bestuur.†
  Teneinde het systeem van de tweejaarlijkse afwisseling te kunnen voortzetten stellen Edith De Clercq, Martin Rumen, Leon Vandenhoeck en Philippe Van Laere hun bestuursmandaat ter beschikking. Zij kunnen zich herverkiesbaar stellen. Nieuwe kandidaten worden verzocht hun kandidatuur in te dienen bij de secretaris of de voorzitter voor 11 oktober 2008.
 • Pauze. De bestuursleden zonderen zich af en verdelen de taken.
 • Toespraak door de voorzitter en voorstelling van de bestuursleden
 • Evaluatie werking THEMAPHILA gedurende 2008
 • Kerngroepen : verslag, evaluatie, plannen voor 2009
 • Vooruitzichten 2009 en komende jaren.
 • Samenwerking en uitwisseling onder Kerngroepen
 • Jaarlijkse contactdag THEMAPHILA-NVTF
 • Aanwezigheid van THEMAPHILA op filatelistische manifestaties
 • Algemene Vergadering 2009. Welke kerngroep is kandidaat ?
 • Varia : vragen, voorstellen en opmerkingen worden liefst vooraf schriftelijk aan het secretariaat of aan de voorzitter medegedeeld.

  De jaarlijks gehouden Algemene Vergadering is voor elke vereniging een belangrijke gebeurtenis. Het biedt de aangesloten leden de gelegenheid om hun belangstelling voor hun vereniging te tonen door aanwezig te zijn en te participeren. Het bestuur rekent er ten stelligste op u te mogen begroeten.

  Koenraad BRACKE, Voorzitter†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mark BOTTU,† Secretaris