ALGEMENE VERGADERING

Zaterdag 26 november 2011 om 14.00u.
in Gemeentelijke Feestzaal te Zellik.
(Noorderlaan 5)

Mevrouw, Mijnheer, Geachte leden,

Het bestuur van THEMAPHILA heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de Algemene Vergadering die plaats heeft in Zellik (Gemeentelijke Feestzaal, Noorderlaan 5) om 14u. De vergadering vindt plaats tijdens de filatelistische ruilbeurs met veiling (10u tot 16u) ,

De Algemene Vergadering vangt aan om 14u.


AGENDA:
Verwelkoming door de voorzitter.
Herdenking van de overledenen.
Verslag van de secretaris.
Verslag van de penningmeester werkjaar 2011. Begroting 2012.
Nazicht der rekeningen door de commissarissen.
Vaststellen van de lidmaatschapsbijdrage voor 2013
Verkiezing van het nieuwe bestuur.

Teneinde het systeem van de tweejaarlijkse afwisseling te kunnen voortzetten stellen Mark Bottu, Jozef Ghys, Guido Van Briel en Johann Vandenhaute hun bestuursmandaat ter beschikking. De uittredende kandidaten kunnen zich herkiesbaar stellen. Zowel zij als nieuwe kandidaten worden verzocht hun kandidatuur in te dienen bij de secretaris voor 11 november 2011.


Pauze. De bestuursleden zonderen zich af en verdelen de taken.
Toespraak door de voorzitter en voorstelling van de bestuursleden
Evaluatie werking THEMAPHILA gedurende 2011
Kerngroepen : verslag, evaluatie, plannen voor 2011-2012
Vooruitzichten 2012 en komende jaren.
Jaarlijkse contactdag THEMAPHILA-NVTF
Aanwezigheid van THEMAPHILA op filatelistische manifestaties
Algemene Vergadering 2012. Welke kerngroep is kandidaat ?
Varia : vragen, voorstellen en opmerkingen worden liefst vooraf schriftelijk aan het secretariaat of aan de voorzitter medegedeeld.

Het bestuur rekent er ten stelligste op U te mogen begroeten.

Koenraad BRACKE, Voorzitter                           Edith DE CLERCQ, Secretaris