Description: http://www.themaphila.be/images/Themaphila_logo.gif

ALGEMENE VERGADERING

Zondag 17 november 2013 om 11u.00
in het lokaal "Het Tonneken", Massemsesteenweg 44, 9230 Wetteren

 

Mevrouw, Mijnheer, Geachte leden,
Het bestuur van THEMAPHILA heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de Algemene Vergadering die plaats heeft op zondag 17 november 2013 in Wetteren, Massemsesteenweg 48 (lokaal "Het Tonneken") om 11u.00 - zie plannetje op pagina van kerngroep Themafila-Wetteren.
De vergadering vindt plaats tijdens de maandelijkse vergadering van Themafila-Wetteren, derde zondag van de maand (10-12u.) - deuren zullen open zijn vanaf 9u.30 om de leden de gelegenheid te geven hun ruilmateriaal mee te brengen. Ook kan u inschrijven voor een gezamenlijke maaltijd na de algemene vergadering (zie daarover meer elders in dit nummer).
De Algemene Vergadering begint om 11u.00.

AGENDA:

 • Verwelkoming door de voorzitter.
 • Herdenking van de overledenen.
 • Verslag van de secretaris.
 • Verslag van de penningmeester werkjaar 2013. Begroting 2014.
 • Nazicht der rekeningen door de commissarissen.
 • Vaststellen van de lidmaatschapsbijdrage voor 2015.
 • Verkiezing van het nieuwe bestuur.

  Teneinde het systeem van de tweejaarlijkse afwisseling te kunnen voortzetten stellen Willy Bats, Mark Bottu, Guido Van Briel en Johann Vandenhaute hun bestuursmandaat ter beschikking. De uittredende kandidaten van het bestuur kunnen zich herkiesbaar stellen. Zowel zij als nieuwe kandidaten worden verzocht hun kandidatuur in te dienen bij de secretaris voor 4 november 2013.

 • Pauze. De bestuursleden zonderen zich af en verdelen de taken.
 • Toespraak door de voorzitter en voorstelling van de bestuursleden
 • Evaluatie werking THEMAPHILA gedurende 2013
 • Kerngroepen : verslag, evaluatie, plannen voor 2013-2014
 • Vooruitzichten 2014 en komende jaren.
 • Jaarlijkse contactdag THEMAPHILA-NVTF (september 2014)
 • Aanwezigheid van THEMAPHILA op filatelistische manifestaties
 • Algemene Vergadering 2014. Welke kerngroep is kandidaat ?
 • Varia : vragen, voorstellen en opmerkingen worden liefst vooraf schriftelijk aan het secretariaat of aan de voorzitter medegedeeld.
  Het bestuur rekent er ten stelligste op U te mogen begroeten.

   

  Koenraad BRACKE, Voorzitter                                                       Edith DE CLERCQ,  Secretaris