Thematische Informatie
Bijzondere regels voor Thematische inzendingen

bron : bondsnieuws 111 2/94 30.4.1994

Bijzondere regels voor de beoordeling van thematische inzendingen op FIP-tentoonstellingen

Artikel 1 - Tentoonstellingen met wedstrijdkarakter

Deze Bijzondere Regels zijn opgesteld om, in overeenstemming met artikel 1.4. van het Algemeen Reglement van de FIP voor de beoordeling van inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP tentoonstellingen (GREV), de beginselen hieruit die betrekking hebben op thematische inzendingen aan te vullen.
Zie ook de Richtlijnen voor de beoordeling van thematische inzendingen.

Artikel 2 - Inzendingen in de wedstrijdklasse

In een thematische verzameling, waarvan de inzending een onderdeel is, wordt een thema volgens het plan ontwikkeld. De beste thematische en filatelistische kennis komt tot uiting in de keuze van de stukken en in een thematische tekst die nauwkeurig en ter zake is.
Een dynamische en vindingrijke toepassing van deze kennis houdt in dat het materiaal op de beste wijze wordt geselecteerd en gerangschikt, en dat de thematische tekst accuraat en ter zake is.

Artikel 3 - Principes betreffende de samenstelling van een inzending

3.1 Een thematische inzending maakt gebruik van alle soorten geschikt filatelistisch materiaal. Niet-filatelistisch materiaal mag niet worden opgenomen.
3.2 Een thematische inzending bevat de volgende thematische onderdelen :
3.2.1 Het Plan
Het plan omschrijft de structuur van de verzameling en van de inzending, alsmede zijn onderverdeling. Het moet correct, logisch en evenwichtig zijn, en alle aspecten omvatten die met de titel in verband staan. Bovendien moet het volledig met de gekozen titel overeenkomen en volgens thematische criteria zijn gestructureerd.
Het plan kan :
 • vrij gekozen zijn om een thema of een idee samen te vatten, of
 • op een natuurlijke wijze voortvloeien uit het thema, bij voorbeeld bij het analyseren van organisaties, instellingen en periodiek terugkerende gebeurtenissen.
Een plan dat gebaseerd is op een indeling volgens uitgiftedatum, land of andere geografische criteria, of soort materiaal, wordt als onaanvaardbaar beschouwd.
De inzending dient te beginnen met het plan.
De inhoud van de verzameling, de onderverdeling en de omvang van de getoonde hoofdstukken moeten erin zijn aangegeven.
3.2.2 De Ontwikkeling
De ontwikkeling betekent een verdieping in het thema, erop gericht een creatieve en/of originele uitwerking te bereiken die volledig in overeenstemming is met het plan.
Verdieping kan uitsluitend bereikt worden door een uitvoerige analyse en synthese van elk aspect van het thema. Creativiteit betekent de persoonlijke ontwikkeling van nieuwe thema's; originaliteit betekent nieuwe gezichtspunten of een nieuwe aanpak van bekende thema's.
Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van de thematische informatie uit :
 • het doel van uitgifte;
 • de hoofd- en nevenkenmerken van de afbeelding;
 • andere postale kenmerken.
Een geslaagde ontwikkeling vereist :
 • een grondige kennis van het gekozen thema;
 • een hoge graad van filatelistische kennis. (zie 4.3).
De thematische tekst moet correct, beknopt en ter zake zijn teneinde de getoonde stukken te presenteren en thematisch met elkaar in verband te brengen.
3.2.3 Het Filatelistische Materiaal
Ieder opgenomen stuk moet in nauw verband staan met het gekozen thema en zijn thematische informatie zo duidelijk mogelijk tonen. Bij gestempelde poststukken gaat de voorkeur uit naar echt postaal behandelde stukken die gefrankeerd zijn volgens de tarieven van de betreffende periode.
Als filatelistische studies worden opgenomen, dienen deze zich te voegen in de thematische ontwikkeling zonder de vloeiende lijn van de uitwerking aan te tasten.

Artikel 4 - Criteria voor de beoordeling van inzendingen

De algemene criteria van artikel 4 van de GREV zijn van toepassing met inachtneming van het bijzondere karakter van de thematische inzendingen.
4.1 Het criterium ''plan'' vereist de beoordeling van de structuur van de verzameling, zoals die in de inzending naar voren komt.
Bij de beoordeling van het plan wordt rekening gehouden met :
 • de aanwezigheid en geschiktheid van een planpagina;
 • de overeenkomst van het plan met de titel;
 • een juiste, logische en evenwichtige onderverdeling;
 • de aanwezigheid van alle delen die noodzakelijk zijn om het thema te ontwikkelen;
 • creativiteit en originaliteit.
4.2 Het criterium "ontwikkeling" vereist een beoordeling in hoeverre deze overeenkomt met het plan en een beoordeling van het thematisch onderzoek en het thematisch belang.
Thematisch onderzoek omvat :
- persoonlijke studie;
- reikwijdte, verdieping en evenwicht;
- creativiteit en originaliteit;
- thematische kennis, hetgeen tot uiting komt in :
 • het juiste gebruik van materiaal;
 • de bijbehorende tekst;
 • de specifieke verbinding tussen deze beide.
Het thematisch belang duidt op de moeilijkheidsgraad van de thematische ontwikkeling.
4.3 Het criterium "filatelistische kennis" vereist de beoordeling van de algemene en specifieke filatelistische kennis en van het filatelistisch belang.
Algemene filatelistische kennis omvat :
 • het feit of de inzender zich aan de filatelistische regels houdt;
 • de geschiktheid van de poststukken;
 • de juistheid van de filatelistische tekst, zo deze nodig mocht zijn.
Specifieke filatelistische kennis omvat :
 • het tonen van een zo groot mogelijke verscheidenheid van filatelistisch materiaal;
 • het evenwichtige gebruik hiervan;
 • persoonlijke filatelistische studie en onderzoek.
Filatelistische belang heeft betrekking tot de filatelistische inhoud van het materiaal.
4.4 Kwaliteit en zeldzaamheid (zie GREV, artikel 4.6)
4.5 Presentatie (zie GREV, artikel 4.7)

Artikel 5 - Jurering van inzendingen

5.1 Thematische inzendingen moeten worden gejureerd door erkende specialisten in hun respectievelijke gebieden en in overeenstemming met hoofdstuk 5 (artikel 31-47 van de GREX - zie GREV, artikel 5.1)
5.2 Voor thematische inzendingen wordt ten behoeve van een evenwichtige beoordeling door de Jury de volgende puntenverdeling aangehouden (zie GREV, artikel 5.2).
- Plan  20
- Ontwikkeling (behandeling en belang) 30
- Filatelistische kennis, studie en onderzoek 20
- Kwaliteit en zeldzaamheid 25
- Presentatie   5

Totaal          100

Artikel 6 - Slotbepalingen

6.1 Bij tegenstrijdigheden in de tekst als gevolg van de vertaling, geldt alleen de Engelse tekst.
6.2 Deze Bijzondere Regels voor de beoordeling van thematische inzendingen op FIP-tentoonstellingen zijn door het 54e FIP-Congres op 5 november 1985 in Rome goedgekeurd en werden herzien op het 61ste FIP-Congres in Granada op 4 mei 1992.
De herziene regels zullen van toepassing zijn vanaf januari 1995.

terug naar boven