ALGEMENE VERGADERING

 Zondag  14 december  2003 om 14 uur

3540 Herk-de-Stad

Mevrouw, Mijnheer, Geachte leden,

Het bestuur van THEMAPHILA heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de Algemene Vergadering die plaats heeft in Herk-de-Stad op  zondag 14 december  2003 om 14 uur

De vergadering vindt plaats tijdens de "9de nat. postzegel- en poststukkenbeurs" in het Amandinacollege St.Truidersteenweg 18 (9-17 uur)

De Algemene Vergadering vangt aan om 14 u.

AGENDA:

 • Verwelkoming door de voorzitter.
 • Herdenking van de overledenen
 • Verslag van de secretaris.
 • Verslag van de penningmeester werkjaar 2003.  Begroting 2004
 • Nazicht der rekeningen door de commissarissen.
 • Vaststellen van de lidmaatschapsbijdrage voor 2004
 • Verkiezing van het nieuwe bestuur. 
           -  Teneinde het systeem van de tweejaarlijkse afwisseling te kunnen voortzetten stellen
              Mark Bottu, Koenraad Bracke, Marc Collage,  Jef Ghys en Johann Vandenhaute
              hun bestuursmandaat ter beschikking.  Zij stellen zich herverkiesbaar. Nieuwe kandidaten worden verzocht hun kandidatuur in te dienen bij de secretaris
              voor 15 oktober 2003.
 • Pauze. De bestuursleden zonderen zich af en verdelen de taken.
 • Voorstelling van de bestuursleden
 • Evaluatie werking THEMAPHILA gedurende 2003
 • Kerngroepen : verslag, evaluatie, plannen voor 2004
 • Vooruitzichten 2004 en komende jaren.
 • -      Samenwerking en uitwisseling onder Kerngroepen
  -      Themagroepen
  -      Jaarlijkse contactdag THEMAPHILA-NVTF
  -      Dag van de Postzegel
  -      Aanwezigheid van THEMAPHILA op filatelistische manifestaties
  -      Algemene Vergadering 2004. Welke kerngroep is kandidaat ?
 • Varia : vragen, voorstellen en opmerkingen worden liefst vooraf schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld.

  De jaarlijks gehouden Algemene Vergadering is voor elke vereniging een belangrijke gebeurtenis.  Het biedt de aangesloten leden de gelegenheid om hun belangstelling voor hun vereniging te tonen door aanwezig te zijn en te participeren. Het bestuur rekent er ten stelligste op U te mogen begroeten.