ALGEMENE VERGADERING

Donderdag 11 november 2010 om 14.00u.
in Koninklijk Atheneum te Vilvoorde
(ingang langs parking Van Helmontstraat 6)
op 5 min van het station van Vilvoorde.

Mevrouw, Mijnheer, Geachte leden,

Het bestuur van THEMAPHILA heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de Algemene Vergadering die plaats heeft in Vilvoorde (Koninklijk Atheneum, ingang Van Helmontstraat 6) om 14u. De vergadering vindt plaats tijdens de filatelistische ruildag (9u tot 15u) , mmv buitenlandse handelaar gespeciliaseerd in thematische filatelie en postgeschiedenis.

De Algemene Vergadering vangt aan om 14u.


AGENDA:
Verwelkoming door de voorzitter.
Herdenking van de overledenen.
Verslag van de secretaris.
Verslag van de penningmeester werkjaar 2010. Begroting 2011.
Nazicht der rekeningen door de commissarissen.
Vaststellen van de lidmaatschapsbijdrage voor 2012
Verkiezing van het nieuwe bestuur.

Teneinde het systeem van de tweejaarlijkse afwisseling te kunnen voortzetten stellen Koenraad Bracke, Edith De Clercq, Leon Vandenhoeck en Philippe Van Laere hun bestuursmandaat ter beschikking. De uittredende kandidaten (voorzitterschap en bestuur) kunnen zich herkiesbaar stellen. Zowel zij als nieuwe kandidaten worden verzocht hun kandidatuur in te dienen bij de secretaris voor 20 augustus 2010.

Pauze. De bestuursleden zonderen zich af en verdelen de taken.
Toespraak door de voorzitter en voorstelling van de bestuursleden
Evaluatie werking THEMAPHILA gedurende 2010
Kerngroepen : verslag, evaluatie, plannen voor 2010-2011
Vooruitzichten 2011 en komende jaren.
Samenwerking en uitwisseling onder Kerngroepen
Jaarlijkse contactdag THEMAPHILA-NVTF
Aanwezigheid van THEMAPHILA op filatelistische manifestaties
Algemene Vergadering 2011. Welke kerngroep is kandidaat ?
Varia : vragen, voorstellen en opmerkingen worden liefst vooraf schriftelijk aan het secretariaat of aan de voorzitter medegedeeld.

Het bestuur rekent er ten stelligste op U te mogen begroeten.

Koenraad BRACKE, Voorzitter                           Edith DE CLERCQ, Secretaris