Belgische Vereniging voor Thematische Filatelie
55 jaar geleden...

Zoals Rombaut Van der Auwera (de eerste voorzitter van Themaphila) het zegt in zijn " Editoriaal " van dit nummer: " Wij hebben vooral geoordeeld dat niet langer kon gewacht worden om een leemte in de filatelistische bedrijvigheden van ons land aan te vullen, door ons ten dienste te stellen en ons te bekommeren om de menigvuldige " thematische " verzamelaars: de talrijke aanmoedigingen, die ons initiatief, door velen " gelukkig " genoemd onthaalden, hebben bewezen dat het aan een ware noodzakelijkheid beantwoordde. " THEMAPHILA " wenst door verschillende diensten en door raadgevingen, zijn leden te helpen, niet alleen bij het ontwerpen hunner tematische verzameling. " Er werd dus gekozen voor de naam THEMAPHILA (met TH en PH), maar men noemde zich wel het " Orgaan van de Belgische Vereniging van Thematische Filatelie " (of 'thematisch' met T).

De vereniging was toen nog echt Belgisch, met een secretaris voor het " Vlaamssprekend " gedeelte van het land en een secretaris voor het " Franssprekend " gedeelte. Ook was er een " Hoofdopsteller van de Franse uitgave van het Bulletijn " en een hoofdredacteur voor de Vlaamse uitgave. De meeste geplande activiteiten worden nog altijd verwezenlijkt: propagandavergaderingen, een tijdschrift, interpretaties en ophelderingen van de reglementen van de thematische filatelie, inlichten over oude en nieuwe uitgiften, uitleg geven over onderwerpen op postzegels, organiseren van tentoonstellingen, deelname aan tentoonstellingen. Toch is er één dienst die niet meer bestaat: de dienst nieuwigheden (toen verzorgd door Maurice Baetens, één van de weinige namen uit dat eerste nummer die nu nog altijd lid is van THEMAPHILA).

Enkele citaten van De Troyer

Het is een vaststaand feit dat de thematische verzamelingen burgerrecht verkregen hebben in de filatelie. In vele tentoonstellingen krijgen we echter nog verzamelingen te zien die zich thematisch noemen, maar die voorgesteld worden zonder het minste plan; die versierd zijn met kleurrijke tekeningen, die te lange teksten aanbrengen bij te weinig zegels; of zelfs niet-filatelistisch materiaal in hun verzameling binnensmokkelen. Iedere jury moet zulke verzameling dan ook terecht afkeuren. De thematische verzamelingen zijn ook niet goedkoop, maar ze hebben het voordeel dat men zich kan begrenzen. Men kan zich begrenzen in de ruimte, d.w.z. dat men alleen een onderdeel van een onderwerp kan verzamelen. Men kan zich ook financieel begrenzen: zonder zeldzame stukken. Natuurlijk zal men met zulke verzameling de hoogste toppen niet bereiken, maar men zal toch een geheel krijgen, heel wat meer aaneengesloten dan een verzameling België waarin alle grote reeksen ontbreken. De tweede reden waarom de aantrekkingskracht van de thematische verzameling zo groot is, komt voort uit de studie die zulke verzameling vergt. Hier is het geen plaatsen meer van postzegels in de voorgedrukte kadertjes; hier komen de postzegels tot leven, want het is onze eigen geest die ze orden en bestudeert. Gelijk welk thema we verzamelen, het zal ons menszijn, onze kennis, onze cultuur verrijken en begeesteren.